Algemene voorwaarden

Als je je aanmeldt voor een training bij DNAtraining.nl of als je een strippenkaart of abonnement koopt, ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

ALGEMEEN

Je overeenkomst (strippenkaart, abonnement) met AllproPT/DNAtraining.nl is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

Inschrijving is uitsluitend mogelijk via de website www.DNAtraining.nl of door je persoonlijk bij een trainer van AllproPT/DNAtraining.nl aan te melden.

AllproPT/DNAtraining.nl bepaalt de inhoud van de trainingen en het aantal deelnemers.

Negatief doen over anderen of roddelen wordt niet getolereerd. Maak je je daaraan schuldig, dan kan je toegang tot de training worden ontzegd – zonder teruggave van het door jou betaalde bedrag.

AllproPT/DNAtraining.nl garandeert dat je gegevens niet ter inzage worden gegeven aan derden of worden verkocht, met het oog op de privacywetgeving.

Groupon-acties, Social Deal-acties en vergelijkbare aanbiedingen gelden alleen voor nieuwe leden, niet voor bestaande leden.
Proeflessen zijn gratis mits er een strippenkaart Twv € 79,- of een abonnement wordt afgenomen. Proefles is dus niet gratis als je een Groupon of social deal acties koopt. U dient vooraf € 12,50 contant aan de trainer te betalen. Mocht u lid worden dan is de 1e les geheel gratis.

STRIPPENKAARTEN EN ABONNEMENTEN

Een strippenkaart is geldig vanaf de eerste les. De strippen hebben een beperkte geldigheidsduur, die bij elke strip vermeld staat.

Overgebleven strippen waarvan de looptijd is verstreken kun je meenemen – op voorwaarde dat je direct een nieuwe strippenkaart koopt. Doe je dat niet, dan vervallen de overgebleven strippen.
Er zijn drie soorten abonnementen: (a) halfjaarabonnementen, (b) abonnementen van onbeperkte duur en (c) jaarabonnementen:
Een doorlopend halfjaar abonnement kost € 59,90 per maand. (6 maanden) Je betaalt maandelijks op dezelfde datum.
Een doorlopend abonnement (12 maanden) kost € 24,90 per maand. Je betaalt maandelijks op dezelfde datum.
Een jaarabonnement kost eenmalig € 200,- voor 12 maanden. Je betaalt dit bedrag vooraf in één keer. In vergelijking met een doorlopend abonnement krijg je dus 2 maanden cadeau.

In overleg kan een abonnement later ingaan. Dat dien je 4 weken voor ingang van de nieuwe abonnementsperiode te overleggen met AllproPT/DNAtraining.nl.

Je hebt recht op 1 uitloopweek per 12 weken in het geval van afwezigheid. Je kunt dus per kwartaal slechts 1 week inhalen – en alleen als je een abonnement hebt voor 1 of 2 trainingen per week.

Het is niet mogelijk om een strippenkaart of abonnement te downgraden. Terugbetaling van niet-gebruikte strippen, abonnementen enzovoort door AllproPT/DNAtraining.nl is evenmin mogelijk

Er komt een vaste invalkracht op elke les. Bij minimale opkomst (8->)
Er komt een bericht minimaal half uur voor de training.

Betaling en inschrijving van de les blijven hetzelfde. Je mag altijd intro meenemen. 1e gratis, 2e keer kom je in een van de abonnementsvormen

Betaal je abonnement elke maand op de vaste dag:
Dus stel je bent lid geworden op 6 jan
Dan betaal je
Geen inschrijfgeld van (€24,90)
6-2
6-3
6-4
Besluit je om even te stoppen en daarna weer lid te worden, betaal je wel het inschrijfgeld en 1e maand vooraf
(24,90 + 24,90)

Tijdelijke stoppen?
Besluit je om even te stoppen en daarna weer lid te worden, betaal je wel het inschrijfgeld en 1e maand vooraf
(24,90 + 24,90)

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

AllproPT/DNAtraining.nl heeft het recht om een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Ook bij gevaarlijke weersomstandigheden – zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel – kan een training worden afgelast.

AllproPT/DNAtraining.nl heeft het recht om trainingen te wijzigen (trainers, plaats, tijd, programma’s, tarieven enzovoort).

Tariefsaanpassingen door overheidsmaatregelen (zoals wijziging van het btw-tarief) worden meteen doorgevoerd. Van overige tariefswijzigingen word je minimaal 30 dagen voor een prijswijziging in kennis gesteld.

Je kunt je deelname aan een training annuleren tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de training, door je online af te melden. Als je je later afmeldt of niet komt opdragen, worden de kosten van de training bij jou in rekening gebracht en is terugbetaling van de les niet mogelijk
Het type abonnement ( half of 1 jaar abonnement) is tussentijds niet opzegbaar en ga je aan voor de duur waar de abonnementsvorm voor staat. De duur van het abonnement gaat in na overstemming. Het bedrag dient elke maand, vooraf aan het begin van de maand, door de deelnemer zelf over gemaakt te worden aan Allpro op rekening nummer NL89INGB0004731533

AANSPRAKELIJKHEID

Een bootcamptraining is intensief en blessuregevoelig. Je dient zelf in te schatten of je geschikt bent voor deelname. Heb je gezondheidsklachten of overgewicht, of is er een andere reden om te twijfelen of je wel kunt deelnemen? Vraag dan eerst advies bij een medisch specialist. Denk hierbij aan een arts of fysiotherapeut.

Je neemt geheel op eigen risico deel aan de bootcamptrainingen van AllproPT/DNAtraining.nl. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en je volgt ze op eigen risico op. AllproPT/DNAtraining.nl is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die je tijdens of door een training zou kunnen oplopen.

Als je je niet goed voelt of vóór, tijdens of na een training ongewoon moe bent, ben je verplicht om dat te melden aan de trainer. Hetzelfde geldt als er zich veranderingen in je lichamelijke conditie voordoen tijdens de looptijd van je overeenkomst met AllproPT/DNAtraining.nl.

De trainers van AllproPT/DNAtraining.nl hebben het recht om deelnemers die naar hun oordeel ongeschikt zijn uit te sluiten van deelname aan een training.

AllproPT/DNAtraining.nl is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal van en/of vermissing van persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens of in verband met de door AllproPT/DNAtraining.nl georganiseerde activiteiten. Je vrijwaart AllproPT/DNAtraining.nl voor aanspraken van derden op dit gebied.

BETALING

Bij niet-tijdige ontvangst van het door jou verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, kan € 5,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Blijf je ook na twee betalingsherinneringen in gebreke, dan wordt de vordering uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daarmee samenhangen, zijn dan voor jouw rekening.

Zolang je niet aan je betalingsverplichting hebt voldaan, kan je de toegang tot de les worden ontzegd. AllproPT/DNAtraining.nl heeft het recht om bij een betalingsachterstand de relatie met jou te beëindigen – zonder dat je betalingsverplichting vervalt.

Het is niet toegestaan om betalingen tussentijds op te schorten.

BEËINDIGING

Je kunt je deelname/lidmaatschap beëindigen door een opzeggingsmail te sturen naar:”info@dnatraining.nl”. Deze opzeggingsmail moet minimaal 1 maand voor de einddatum van je lidmaatschap in bezit zijn van AllproPT/DNAtraining.nl.